Czym są negocjacje

Negocjowanie to proces komunikacji, w którym strony prowadzą rozmowy, wymianę informacji, a także podejmują decyzje. Przejawiają się w wielu formach i we wszystkich dziedzinach życia.

Negocjacje to rozmowy mające na celu uzgodnienie stanowiska w jakiejś sprawie, np. kontrakcie, biznesie czy sporze. Mówimy o niej wówczas, gdy interesy obu stron są częściowo zbieżne, a częściowo różne, i gdy chcą one zawrzeć porozumienie, aby zlikwidować istniejące rozbieżności.

Negocjacje są jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów za pomocą przyjętego kompromisu. Uważa się je za najlepszy sposób rozładowywania napięć w kontaktach interpersonalnych. Nie przynosi tylu ujemnych konsekwencji co walka czy uległość, a w miarę możliwości uwzględnia interesy stron konfliktu.

Negocjacje to również forma komunikacji persfazyjnej, która to może doprowadzić do poprawy, utrzymania istniejącego stanu lub pogorszenia sytuacji.

Praktycznie negocjowanie to droga do zawarcia transakcji. Strony dopasowują się do istniejących warunków, szacują siły własne i partnera oraz oceniają stopień wzajemnego zaufania.

Podejmując negocjacje należy pamiętać że, negocjacje:

- nie są walką, a sposobem osiągania porozumienia - chodzi bowiem nie tylko o teraźniejszość, ale i o przyszłość wzajemnych relacji między stronami oraz o to, jakie będą późniejsze skutki dzisiaj podjętych decyzji.

- zakładają konieczność wzajemnego zaufania, jego brak prowadzi do załamania rozmów.

- to poszukiwanie wspólnych płaszczyzn, rozumianych jako cele, interesy czy wartości - nie chodzi w nich o to jak uzyskać wszystko od przeciwnika, nie dając nic w zamian, ale o kompromis co do przyszłych zysków i strat.